Arbeidsledighet (B)

Beskrivelse

Registrerte arbeidsledige per januar måned i prosent av befolkningen (15-74 år)

Statistikken omfatter alle personer som står registrert i NAVs arbeidssøkerregister enten som helt arbeidsledig eller som deltaker på et arbeidsmarkedstiltak (vanlige arbeidssøkere i ordinære tiltak og yrkeshemmede i tiltak). Dette inkluderer også personer som identifiseres med såkalte D-nr i stedet for fødselsnummer, dvs. utenlandske personer uten oppholdstillatelse som er på korttidsopphold i Norge. Registrerte arbeidsledige omfatter i utgangspunktet alle aldre, men det er svært få under 16 år eller over 66 år.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".»
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Antall
2. Andel (prosent) = Prosentandel
3. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Tallene i Kommunehelsa statistikkbank avviker noe fra tallene til Statistisk sentralbyrå på grunn av ulik nevner.

Full tittel

Arbeidsledighet (B)

Identifikasjonsnummer

Arbeidsledighet

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå (SSB)

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Dato: 2019-05-13

Ansvarsuttalelse for versjon

Arbeidsledigheten bør ses i sammenheng med næringsliv og sykefravær/ sykemeldinger.

Tallene over registrerte helt arbeidsledige regnes som sikre. Hovedgrunnen til dette er at retten til dagpenger faller bort dersom vedkommende ikke melder seg ved sitt lokale arbeidskontor ved jevne mellomrom. NAVs ARENA-register vil dermed relativt kontinuerlig bli oppdatert med de siste opplysningene om hver enkelt arbeidssøker. Det vil imidlertid være en del arbeidsledige som ikke registrerer seg hos NAV, og således ikke kommer med i ARENA-registeret. Det vil derfor være en viss grad av underrapportering. Typiske eksempler er ungdommer, studenter og andre uten krav på dagpenger. På den annen side kan det også forekomme tilfeller hvor personer registrert hos NAV egentlig ikke lenger kvalifiserer til å være arbeidssøker. Dette er et problem som først og fremst gjelder tiltaksdeltakere. I enkelte tilfeller kan en person ha fullført eller hoppet av et arbeidsmarkedstiltak uten at dette er blitt registrert hos NAV, noe som medfører overrapportering. For tiltaksdeltakere som mottar individstønad i stedet for dagpenger har det til nå ikke vært noe krav om meldeplikt hver 14. dag slik som for dagpengemottakere (helt ledige og en del av tiltaksdeltakerne), noe som har gjort det vanskelig for NAV å avdekke falske tiltaksdeltakere. NAV har imidlertid planer om å innføre dette også for individstønadsmottakere.

Fra januar 1999 endret NAV definisjon av registrerte helt arbeidsledige. Fra dette tidspunktet blir avveiningen hvorvidt en person regnes som helt arbeidsledig eller delvis sysselsatt, avgjort på bakgrunn av om en har hatt lønnet arbeid de siste to ukene. Endringen i definisjonen av arbeidsledige fra 1. januar 1999 fører til et brudd i tidsserien: Den beregnede konsekvensen av endringen er en fiktiv økning i ledigheten på ca. 7 prosent i gjennomsnitt i 1999.

I Kommunehelsa statistikkbank er det fra og med 2016 benyttet en ny definisjon på arbeidsledighet. Nå vises arbeidsledige per januar måned istedenfor årsgjennomsnitt. Det innebærer at dataene fra og med 2014 ikke er sammenliknbare med data tidligere publisert i statistikkbanken og i folkehelseprofiler fram til og med 2015. Tallene i statistikkbanken er oppdatert bakover i tid med ny definisjon.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Land, fylke og kommune. Bydeler i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Kjønn

Kjønn samlet, menn og kvinner

Aldersgrupper

15-74 år, 15-29 år og 30-74 år

Tidsperioder

1990-2017

Datatype

Statistikk basert på færre enn tre tilfeller skjules av personvernhensyn. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10, skjules også tallene av personvernhensyn. I tillegg skjules statistikk for en undergruppe dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Arbeidsledighetsstatistikken bygger på data fra NAVs arbeidssøkerregister, ARENA (tidligere SOFA-søker). Registeret omfatter alle registrerte arbeidssøkere i Norge, dvs. helt arbeidsledige, personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak, yrkeshemmede i tiltak og i kartleggings- og ventefase, samt delvis sysselsatte. Arbeidssøkeropplysningene blir registrert lokalt hos NAVs arbeidskontorer rundt om i landet. Fra NAV sentralt får SSB hver måned tilsendt et filuttak fra ARENA som danner tallgrunnlaget for statistikken.

Begrensninger

Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt. Personer som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn personer som er i arbeid. Arbeidsledigheten er noe høyere blant menn enn kvinner, og høyest blant unge voksne.

Kilde:
https://www.fhi.no/nettpub/hin/risiko--og-beskyttelsesfaktorer/arbeid-og-helse/

Relatert materiell

Arbeid og helse

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.