Barn av eneforsørgere (B)

Beskrivelse

Andelen barn 0-17 år som det utbetales utvidet barnetrygd for, i prosent av alle barn 0-17 år som det utbetales barnetrygd for. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder).

Indikatoren viser antallet/andelen barn i alderen 0-17 år med mor eller far som er eneforsørger. Som eneforsørger regnes personer som mottar utvidet barnetrygd (barnetrygd for ett barn mer enn de faktisk har) etter lov om barnetrygd. Dette inkluderer også noen samboere.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Årlig antall = Årlig antall, angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder
2. Andel (prosent) = Prosentandel, angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder
3. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens andel og andelen på landsbasis et gitt år, angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Full tittel

Barn av eneforsørgere (B)

Identifikasjonsnummer

BarnEnslige

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Bydeler i Stavanger fra 2004 (når de andre får tall): Kode SPVflagg =1 (manglende data). Rekodet i Publisher ved publisering av kuben.
Kom i 2015 fra R-systemet som 3 (anonymisert), fordi tallene faktisk var aktivt slettet. Bakgrunnen var at vi _har_ data, men de er på Trygdekontornummer som ikke lar seg mappe til bydeler. (stbj, 2.6.2015)

Dato: 2018-11-23

Ansvarsuttalelse for versjon

Tallene vil kunne påvirkes av endringer i regelverk.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Land, fylke og kommuner. Fra perioden 2004-2006 også bydeler i Oslo, Bergen og Trondheim.

Kjønn

Kjønn samlet

Tidsperioder

1995-1997 til 2015-2017 (3 års glidende gjennomsnitt).

Datatype

Statistikk basert på færre enn fire tilfeller skjules av personvernhensyn. Dette kriteriet gjelder summen av tilfeller i perioden det er laget gjennomsnitt over. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10, skjules også tallene av personvernhensyn. I tillegg skjules statistikk for en undergruppe dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i kommunen. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Antall barn det utbetales utvidet barnetrygd for registreres av NAV lokalt og overføres til NAV sentralt.

Datakvalitet

Data er basert på NAVs individregistreringer og er i prinsippet komplette.

Begrensninger

Barn av eneforsørgere antas å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk og sosialt.

Det er en del risikofaktorer knyttet til det å vokse opp med en eneforsørger. Eneforsørgere har ofte mindre ressurser i form av dårligere økonomi og mindre tid til barna. Dette kan føre til at barna ikke kan delta i sosiale aktiviteter og at tiden med tilgang på en voksen er mindre. I tillegg er det økt forekomst av psykiske helseproblemer blant eneforsørgere, som videre kan virke inn på foreldreferdigheter og dermed barna. Forhold mellom foreldre som ikke lever sammen kan være preget av økt konfliktnivå som kan gå ut over barna og føre til emosjonelle problemer og atferdsproblemer.

Likevel kan det være vanskelig å skille effekten av det å vokse opp med eneforsørgere fra andre faktorer som kan henge sammen med dette. For eksempel er eneforsørgere - spesielt alenemødre - ofte unge og har lavere utdannelsesnivå.

Kilder:

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/sosial_ulikhet_i_helse_fhirapport2007_1.pdf

Waldfogel, Craigie & Brooks-Gunn (2010): Fragile families and child wellbeing. Future child, 20: 87-112.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.