Bruk av gradert sykemelding

Beskrivelse

Andel graderte sykemeldinger i prosent av alle sykemeldinger i løpet av året, alder 16-69 år. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder).

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Andel (prosent) = Prosentandel, angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder
2. Andel (prosent), standardisert = Prosentandel, angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder, standardisert for alders- og kjønnssammensetning.
3. Forholdstall (Norge=100), standardisert = Forhold mellom kommunens standardiserte andel og andelen på landsbasis et gitt år, angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens standardiserte andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens standardiserte andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Standardiserte tall anbefales ved sammenligning mellom geografiske områder, og når du ser på utvikling over tid. Hensikten med standardisering er å redusere påvirkning av ulik alders- og kjønnssammensetning når man sammenligner grupper i tid og rom. Metoden som er benyttet er indirekte standardisering med løpende år som referanse.

Gradert sykemelding er en delvis sykmelding der uføregraden angir hvor mye personen er sykemeldt. Hvis en person er 60 prosent sykemeldt (har en uføregrad på 60 prosent) vil man utføre 40 prosent av sitt vanlige arbeid. Gradert sykmelding skal brukes dersom den sykmeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert tid eller ved å bruke lengre tid på å utføre arbeidsoppgavene. Gradert sykemelding skal også brukes når den sykmeldte delvis kan utføre nye arbeidsoppgaver. Dette gjelder også etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak.

Full tittel

Bruk av gradert sykemelding

Identifikasjonsnummer

gradertsykemelding

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Dato: 2014-01-06

Ansvarsuttalelse for versjon

Langtidssykemeldinger graderes i større grad sammenlignet med korttidssykemeldinger. Bruk av graderte sykemeldinger bør ses i sammenheng med andel langtidssykemeldinger Det kan være slik at graderte sykemeldinger blir benyttet der friskmelding kunne vært aktuelt, og bruk av graderte sykemeldinger kan dermed øke det totale sykefraværet.

Bruk av gradert sykemelding er høyest blant kvinner, eldre, ansatte innenfor ledelse, ansatte med lav fysisk belastning i arbeidet og høy grad av kontroll i arbeidssituasjonen.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Landet, fylker og kommuner.

Kjønn

Kjønn samlet

Aldersgrupper

16-69 år

Tidsperioder

2003-2005 til 2010-2012 (3 års glidende gjennomsnitt)

Datatype

Statistikk basert på færre enn fire tilfeller skjules av personvernhensyn. Dette kriteriet gjelder summen av tilfeller i perioden det er laget gjennomsnitt over. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10, skjules også tallene av personvernhensyn. I tillegg skjules statistikk for en undergruppe dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i kommunen. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på færre enn 6 tilfeller.

Oppdateres

Årlig

Begrensninger

Gradering av sykemeldinger anses som hensiktsmessig for å opprettholde kontakten med arbeidsplassen for igjen å hindre at man faller utenfor arbeidslivet. For den enkeltes helse antas det å være ugunstig med langvarige passive trygdeytelser. I behandling av for eksempel hjerneslag, hjertelidelser og muskel- og skjelettlidelser legges det nå større vekt på aktivitet og tidlig opptrening enn tidligere.

Samtidig kan det ikke sees bort i fra at det å komme for tidlig tilbake i jobb også kan utgjøre en helserisiko på sikt. Bruk av graderte sykemeldinger kan også føre til en såkalt ”innlåsningseffekt” som innebærer at innsatsen for å komme tilbake i full jobb reduseres og at terskelen for å få sykemelding senkes.

Kilde: Arbeid og velferd nr 3. 2011: Gradert sykemelding - omfang, utvikling og bruk (NAV).

Relatert materiell

Fakta om arbeid, trygd og helse

Konsekvenser av psykiske lidelser: sykefravær og uførhet

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.