Høyeste fullførte utdanningsnivå (B)

Beskrivelse

Andel personer med et gitt utdanningsnivå som høyeste fullførte utdanning i prosent av alle med oppgitt utdanningsnivå. Årlige tall.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av..."
Fire utdanningsnivå samt uoppgitt er tilgjengelig. Bruk knappen Utdanningsnivå for å velge:
- Grunnskole (alle som har fullført grunnskoleutdanning)
- Videregående eller høyere utdanning - alle som har fullført videregående eller høyere utdanning, altså fullført utdanning utover grunnskolen.
- Videregående skole (alle som har fullført videregående utdanning)
- Universitets- og høgskole (alle som har fullført en universitets- og høgskoleutdanning eller har 120 studiepoeng eller mer).

Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Antall
2. Andel (prosent) = Prosentandel
3. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens standardiserte andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens standardiserte andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Utdanningsnivået for innvandrere med uoppgitt utdanningsnivå er estimert for årgangene fra og med 2014.

Full tittel

Høyeste fullførte utdanningsnivå (B)

Identifikasjonsnummer

Utdanningsniva

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå (SSB)

Versjon

Dato: 2018-11-21

Ansvarsuttalelse for versjon

På kommunenivå er sammenhengen mellom utdanningsnivå, arbeidsmarked og helse komplisert. Når det gjelder utdanning og materielle levekår er forholdet bl.a. avhengig av det lokale arbeidsmarked.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Land, fylke og kommune. Bydeler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Kjønn

Kjønn samlet

Aldersgrupper

25+, 25-44, 30-39 og 45+

Tidsperioder

1990-2017

Datatype

Statistikk basert på færre enn 3 tilfeller skjules av personvernhensyn. Det samme gjelder dersom befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10. I tillegg skjules statistikk for en undergruppe dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i kommunen. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Data er hentet fra Statistisk sentralbyrås Nasjonale utdanningsdatabase (NUDB). I årgangene f.o.m 2003 er opplysninger blitt supplert med data fra Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) og Helsepersonellregisteret. I tillegg hentes det inn informasjon om utdanninger fullført i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning og SSBs spesialundersøkelser "Utdanning fullført i utlandet". Dataene over avsluttet utdanning for årgangene 2001-2002 er også blitt oppdatert med opplysninger fra disse registrene. Fra 2008 er datagrunnlaget i tillegg supplert med opplysninger fra Helsepersonellregisteret (fra årene før 2003) og fra Datasystem for flyktninger- og utlendingssaker (DUF). Statistikken beregnes 1.oktober gjeldende år.

Begrensninger

Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse.

De fleste grupper i samfunnet har fått bedre helse i løpet av de siste 30 årene. Men helsegevinsten har vært størst for dem som allerede hadde den beste helsen - gruppen med lang utdanning, god inntekt og som lever i parforhold. Helsegevinstene har ikke økt like mye for gruppen med lav utdanning og inntekt. Derfor har forskjellene i helse økt, særlig de siste ti årene.

Utdanningsnivå henger også sammen med risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer: røyking, BMI, blodtrykk og kolesterol. Forskjellene er uavhengig av alder.

Levekår har betydning for motivasjon og evne til å opprettholde helsebringende levevaner som regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, avhold eller måtehold i bruk av tobakk og andre rusmidler.

Relatert materiell

Sosiale helseforskjeller i Norge

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.