Median inntekt (husholdninger)(B)

Beskrivelse

Median inntekt i husholdninger (etter skatt). Med inntekt menes yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer i en husholdning i løpet av kalenderåret. Studenter er ikke inkludert.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
To måltall er tilgjengelig. Bruk knappen måltall for å velge:
1. Median inntekt i NOK
2. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens nivå og nivå på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens median inntekt er 30 % høyere enn på landsbasis. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens median inntekt er 13 % lavere enn på landsbasis.

Full tittel

Median inntekt (husholdninger)(B)

Identifikasjonsnummer

Medianinntekt

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå (SSB) (tabellnummer: 06944)

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Dato: 2018-05-23

Ansvarsuttalelse for versjon

Opplysningene i ligningsmaterialet kan inneholde feilutfylling ved innsending av selvangivelsen fra den enkelte skatteyter. En rekke slike feil blir oppdaget og rettet av ligningskontorene, men feil som ikke har praktisk betydning for selve ligningen blir ofte ikke rettet av ligningskontorene. Dette kan føre til skjevheter i materialet. Særlig vil små beløp som ligger under skattefrie grenser lett bli stående selv om de ikke er riktig utfylt.

Statistikken er en totaltelling og vil ikke berøres av utvalgsfeil. De fleste opplysningene til Inntekts- og formueundersøkelsen er hentet fra administrative registre. Utlignet skatt og negative overføringer er trukket fra i beregningene.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Land, fylke og kommune. Bydeler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Tidsperioder

2005-2016

Datatype

Opplysninger mangler for 0821 Bø i Telemark i 2006.

Tall kan i noen tilfeller mangle på grunn av kommune- og fylkessammenslåinger.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Inntektsopplysninger er fremkommet ved å koble ulike administrative og statistiske datakilder for hele befolkningen per. 31.12. i inntektsåret. Inntektsopplysninger og biografiske opplysninger er hentet inn fra følgende kilder:

Selvangivelsesopplysninger (lønn, næringsinntekt, kapitalinntekter, pensjon osv.)
Ligningsregisteret (skatt)
Lønns- og trekkoppgaveregisteret (arbeidsledighetstrygd, diverse skattefrie overføringer)
NAV (barnetrygd, grunn- og hjelpestønad, kontantstøtte, sykepenger osv.)
Lånekassen (lån og stipend)
Husbanken (bostøtte)
Statistisk sentralbyrås utdanningsstatistikk (befolkningens høyeste fullførte utdanning)
Statistisk sentralbyrås statistikk over formelle husholdninger
KOSTRA (økonomisk sosialhjelp)

Statistikken viser faktiske husholdninger som er avledet fra formelle husholdninger. Med faktisk husholdning menes de som til daglig bor sammen og har en felles økonomi. Med utgangspunkt i formell husholdning dannes faktisk husholdning ved at borteboende studenter skilles ut fra foreldrehusholdningen. Utvalgsundersøkelser tyder på at mindre enn 10 prosent av landets vel 200 000 studenter faktisk bor hjemme. I tillegg benyttes en del annen informasjon for å få flere samboere registrert i felles husholdning, og data fra NAV benyttes for å identifisere flere institusjonsbeboere.

Datakvalitet

En del feil ved innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i it-behandlingen etc. Det er utført et omfattende arbeid for å minimalisere disse feilene, og vi anser disse feiltypene for å være relativt ubetydelige.

Begrensninger

Formålet med statistikken er å presentere inntektsmål som levekårsindikatorer. Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse.

Levekår har stor betydning for motivasjon og evne til å opprettholde helsebringende levevaner som regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, avhold eller måtehold i bruk av tobakk og andre rusmidler. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har det å vokse opp i familier med vedvarende lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd.

Kilde: https://www.fhi.no/hn/ulikhet/inntekt-og-helse---faktaark-med-hel/

Relatert materiell

Sosiale helseforskjeller

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.