Alkohol omsatt i dagligvarebutikker og Vinmonopol (B)

Beskrivelse

Antall liter ren alkohol omsatt i dagligvarebutikker og på Vinmonopol per person 15 år og eldre, per år.

Tall på omsetning av alkohol i dagligvarehandel er basert på alkohol kjøpt i kommunens dagligvarebutikker. Tall på omsetning av alkohol fra Vinmonopol er basert på den samlede omsetningen i Vinmonopol i den økonomiske regionen kommunen tilhører. Se nærmere beskrivelse av beregningene under «Tolkning og feilkilder».

Alkohol kjøpt i utlandet, på «tax free» og på skjenkesteder er ikke inkludert i statistikken.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
To måltall er tilgjengelig. Bruk knappen måltall for å velge:
1. Antall liter per innbygger 15 år+ = Alkoholomsetning omregnet til antall liter ren alkohol per bosatt innbygger i kommunen 15 år og eldre.
2. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens nivå og nivå på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens alkoholomsetning 30 % høyere enn på landsbasis. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens alkoholomsetning er 13 % lavere enn på landsbasis.

Bruk knappen «salgssted» for å velge:

- Dagligvarebutikker og Vinmonopol
- Dagligvarebutikker
- Vinmonopol

Noen kommuner er merket med *. Disse tallene må brukes med forsiktighet, fordi det er sannsynlig at de er påvirket av grensehandel og dermed gir et skjevt bilde på alkoholforbruket i kommunen.

Full tittel

Alkohol omsatt i dagligvarebutikker og Vinmonopol (B)

Identifikasjonsnummer

alko-oms

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Nielsen Norge og Vinmonopolet

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Dato: 2018-02-06

Ansvarsuttalelse for versjon

Vinmonopol:

Statistikk for Vinmonopol viser gjennomsnittlig omsetning i den økonomiske regionen** kommunen tilhører. Det vil si at alle kommuner i samme økonomiske region får samme tall for vinmonopolomsetning. Glatting over økonomiske regioner er gjort for å ta høyde for handelslekkasje mellom nabokommuner, der noen har Vinmonopol, og andre ikke. Analyser, så langt det har vært mulig, tyder på at antakelsen kan være rimelig (for kommuner uten Vinmonopol) så lenge avstanden til nærmeste Vinmonopol ikke er for stor. Hvis avstanden fra en kommune til nærmeste Vinmonopol er stor, ser det ut til at statistikken ikke blir sammenlignbar med andre kommuner, og tallene skjules.

Kommuner uten Vinmonopol bør imidlertid selv ta befolkningens tilgjengelighet til Vinmonopol i betraktning når tallene vurderes.

Dagligvarehandel:

Tallene fra dagligvarehandelen (øl, cider og «rusbrus») er beregnet i to trinn for å ta høyde for handelslekkasje mellom kommuner:

1. I trinn 1 beregnes antall liter omsatt i kommunens dagligvarebutikker, i forhold til totalomsetning av dagligvarer i de samme butikkene. Det beregnes altså ikke i antall liter per person i dette trinnet.
2. I trinn 2 beregnes forholdet mellom a) landstallet for antall liter omsatt dagligvarehandelen i forhold til totalomsetning og b) landstallet for antall liter omsatt dagligvarehandelen i forhold til antall personer (15 år og eldre). Dette forholdstallet brukes til å regne om kommunetallene i trinn 1 til antall liter per person.

Trinn 1 er altså basert på sammensetningen av den gjennomsnittlige handlekurven i kommunens egne dagligvarebutikker. Dersom kommunen har betydelig handelslekkasje til eller fra andre kommuner må dette tas i betraktning når tallene fra dagligvarehandelen vurderes.

Tallene er hentet fra alle dagligvarekjedene unntatt Bunnpris, hvilket tilsvarer rundt 95 % av omsetningen i dagligvarebutikker i Norge.

Grensehandel og turisme:

Ved tolking av tallene må det spesielt vurderes om kommunens tall er påvirket av grensehandel. Dette er en faktor det ikke er gjort forsøk på å korrigere for i inneværende statistikk.

Tallene er basert på perioder uten hele ferieuker. Dette er gjort for at kommunene skal få tall som i størst mulig grad representerer kommunens egne innbyggere, og være minst mulig påvirket av turisme. Det bør likevel tas hensyn til f.eks. helgeturisme ved tolkning av statistikken.

**) Økonomiske regioner er definert av SSB. Hver økonomiske region omfatter grupper av kommuner som er knyttet sammen gjennom handel, pendling o.l.. Les mer om SSBs inndeling i økonomiske regioner her: http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/108/korrespondanser/254

Nøkkelord

Geografisk nivå

Land, fylke og kommune.

For bydeler i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim vises kun tall fra dagligvarehandelen.

Tidsperioder

2012-2016

Datatype

For kommuner som har færre enn 3 dagligvarebutikker, skjules tallene av hensyn til butikkenes anonymitet i konkurransesammenheng.

For kommuner uten Vinmonopol tilgjengelig, enten i egen kommune eller i rimelig nærhet i andre kommuner, vil omsetningen av alkohol i dagligvarehandel kunne påvirkes av at Vinmonopol er lite tilgjengelig. Dette gjør det vanskelig å sammenlikne statistikken for disse kommunene med kommuner med god tilgang til Vinmonopol. Statistikk på alkoholomsetning vises derfor ikke for kommuner uten rimelig god tilgjengelighet til Vinmonopol.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Omsatt alkohol i dagligvarebutikker i prosent av totalomsetningen. Omregnet til antall liter ren alkohol per person 15 år+ ut ifra forholdet mellom antall liter alkohol som andel av totalomsetningen og antall liter ren alkohol per person på landsnivå.

Omsatt antall liter ren alkohol på Vinmonopolet. Beregnet for hver økonomiske region fordi ikke alle kommuner har vinmonopol og fordi det da er sannsynlig at innbyggerne handler på Vinmonopol i nabokommunene. Alle kommuner i en økonomisk region vil dermed få et forbruk som representerer gjennomsnittlig antall liter alkohol per person 15 år+ i sin økonomiske region.

Begrensninger

Bruk av alkohol og andre rusmiddel er forbundet med en rekke sosiale og helsemessige konsekvenser i form av sykdommer, skader og psykiske plager og lidelser. For alkohol er det ingen skarp grense mellom bruk og skadelig bruk. Mest utsatt er de som har et stort alkoholinntak over tid og/eller store inntak per gang (beruselsesdrikking). Det totale alkoholforbruket i befolkningen er en viktig faktor for forekomsten av alkoholrelaterte sykdommer og skader. Når det totale forbruket i samfunnet øker, øker både andelen storforbrukere og andelen som ligger i «gråsonen» mot et helseskadelig forbruk.

Risikoen for kroniske sykdommer knyttet til alkoholbruk øker gradvis. Hos storforbrukere er risikoen høy. For enkeltpersoner i «gråsone-gruppen» er risikoen lavere, men fordi denne gruppen er stor, vil den likevel bidra med mange personer til de samlede helseproblemene i samfunnet.

Helseskadene ved alkohol blir først og fremst bestemt av den totale mengden alkohol som kroppen blir utsatt for. Alkoholskader kan derfor utvikle seg selv om en person ikke har vært synlig beruset. Skader som skyldes ulykker og vold er ofte knyttet til beruselsesdrikking, uten at det foreligger et generelt storforbruk.

Les mer om alkohol og andre rusmidler på https://www.fhi.no

Relatert materiell

Rusmidler i Norge 2016

Nettartikkel: Alkoholsalget økte i 2016

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.