Cannabisbruk (B)

Beskrivelse

Andel ungdomsskoleelever som svarer «1 gang», «2-5 ganger», «6-10 ganger» eller «11 ganger eller mer» på spørsmålet om de det siste året (de siste 12 månedene) har «brukt hasj/marihuana/cannabis» i prosent av alle som svarte på dette spørsmålet.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
To måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Andel (prosent, standardisert) = Andel i prosent av alle som har svart på Ungdata-undersøkelsen, standardisert for kjønn, klassetrinn og om undersøkelsen ble gjennomført på høsten eller på våren.*
2. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens andel og andelen på landsbasis et gitt år (standardiserte tall). Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Tallene i denne tabellen er grunnlag for folkehelseprofilene. Tallene er standardisert, og personer med uoppgitt kjønn, klassetrinn eller tid på året for gjennomføringen er dermed ekskludert fra statistikken. For ikke-standardiserte tall og for tall der personer med uoppgitt kjønn, klassetrinn eller tid på året for gjennomføring ikke er ekskludert, se tabellen «Cannabisbruk - ikke-standardisert» i Kommunehelsa statistikkbanks venstremeny.

Datamaterialet er basert på Ungdata-undersøkelser, gjennomført av NOVA i samarbeid med de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus). Ungdata er finansiert over Statsbudsjettet gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet. NOVA er ikke ansvarlig for FHIs analyser eller fortolkninger av resultatene.

*Tall fra skoler som har gjennomført undersøkelsen på høsten er ekskludert for årene 2016 og 2017. Skoler gjennomført på høsten heller ikke er inkludert i landstall for 2016 som er et gjennomsnitt over årene 2014-2016.

Full tittel

Cannabisbruk (B)

Identifikasjonsnummer

hasjbruk-und

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Velferdsforskingsinstituttet NOVA ved OsloMet - Storbyuniversitetet

Versjon

Ny indikator jan-2016.

Dato: 2018-01-10

Ansvarsuttalelse for versjon

Dataene er standardisert for å utjevne forskjeller mellom kommunene som skyldes ulik fordeling på kjønn, klassetrinn og om undersøkelsen er gjennomført om høsten eller om våren. Rusmiddelbruk varierer mellom klassetrinnene, til dels også gjennom skoleåret, og kan også variere mye mellom kjønn. Noen kommuner mangler data fra ett eller to klassetrinn, og det vil påvirke kommunens samlede resultat. Dataene er derfor standardisert for å utjevne forskjeller mellom kommunene som skyldes disse faktorene. Standardisering gjør det mulig å sammenlikne statistikk mellom ulike geografiske områder.

Dataene omfatter deltakere i Ungdata-undersøkelsen. I vurderingen av tallene må det tas hensyn til om skolene som har gjennomført undersøkelsen er representative for kommunen som helhet.

Tallene i denne tabellen kan avvike noe fra data presentert av NOVA fordi tallene her er standardisert og fordi personer med uoppgitt kjønn eller klassetrinn er ekskludert.

Kommentarer

Standardiserte tall anbefales ved sammenligning mellom geografiske områder. Hensikten med standardisering er å redusere påvirkning av ulik alders- og kjønnssammensetning når man sammenligner grupper. Metoden som er benyttet er indirekte standardisering. Referanseverdiene er treårige landstall, hentet fra det samme året som undersøkelsen fant sted, pluss de to foregående.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Land, fylker, kommuner og bydeler i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Kjønn

Kjønn samlet

Aldersgrupper

Ungdomsskoleelever. Ingen aldersinndeling. Ungdomsskolen omfatter 8. - 10. klassinger i alderen 13-16 år.

Tidsperioder

2012-2017

Årene oppgitt i tabellen angir tidspunkt for kommunens gjennomføring. Fylkes- og landstall er gjennomsnitt over siste aktuelle treårsperiode. Fylkes- og landstall for 2017 er for eksempel gjennomsnitt for årene 2015-2017. Unntak: Årene 2012, 2013 og 2014 har samme landstall, nemlig gjennomsnittet over perioden 2012-2014.

Årsaken til at landstall presenteres som treårige gjennomsnitt, er at de fleste kommuner gjennomfører undersøkelser hvert tredje år. De aller fleste kommuner vil derfor være representert i en treårsperiode. Dette gjør at treårige landstall er mer representative for landet som helhet enn ettårige landstall. Det samme gjelder for fylkestall.

Datatype

Statistikk basert på færre enn fire tilfeller skjules av personvernhensyn. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 100, skjules også tallene av personvernhensyn. I tillegg skjules statistikk for en undergruppe dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.

For fylker der datagrunnlaget omfatter kommuner som representerer under halvparten av fylkets ungdomsbefolkning, vurderes fylkestallet som ikke representativt og vises derfor ikke.

For noen kommuner finnes det ikke informasjon om elevenes klassetrinn, kjønn og/eller tid på året for gjennomføringen. Da er det ikke mulig å standardisere, og det er dermed ikke mulig å vise tall i denne tabellen (se ikke-standardiserte tall i egen tabell)

Oppdateres

Tabellen oppdateres årlig. Hver kommune gjennomfører imidlertid ikke undersøkelsen hvert år.

Innsamling

Ungdata-undersøkelsene (se www.ungdata.no).

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser.

NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunene står for den praktiske gjennomføringen.

Ikke alle kommuner gjennomfører en slik undersøkelse i et gitt år.

Begrensninger

Cannabis er det vanligste narkotiske stoffet. Om det å prøve hasj eller marihuana - isolert sett - er farligere enn å debutere tidlig med alkohol er i dag omdiskutert. Det at alkohol er et legalt og sosialt akseptert rusmiddel, mens hasj er forbudt, utgjør uansett en viktig forskjell. Både rusmiddelbrukerens egen forståelse og omverdenens fortolkning og reaksjon, påvirkes av om stoffet er lovlig eller ikke.

Sammenliknet med alkohol er eksperimentering med narkotiske stoffer et mer entydig ungdomsfenomen. Likevel blir noen hengende igjen i et misbruksmønster også i voksen alder.


Kilde: http://www.ungdata.no/Rusmiddelbruk/Cannabis#displayDescription

Relatert materiell

Folkehelserapporten:Bruk av andre rusmidler enn alkohol

Rapport: Rusmidler i Norge 2016

Ungdata

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.