Lite fysisk aktive - ikke standardisert

Beskrivelse

Andel ungdomsskoleelever som svarte et av alternativene «1-2 ganger i måneden», «sjelden» eller «aldri» på spørsmålet: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? i prosent av alle som har svart på spørsmålet.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
To måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Andel (prosent) = Andel i prosent av alle som har svart på Ungdata-undersøkelsen
2. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Tallene i denne tabellen er ikke standardisert for kjønn, klassetrinn og tid på året for gjennomføring av undersøkelsen. For standardiserte tall, se tabellen «Lite fysisk aktive» i Kommunehelsa statistikkbanks venstremeny.

I denne tabellen er personer med uoppgitt kjønn og klassetrinn inkludert i statistikken.

Datamaterialet er basert på Ungdata-undersøkelsen, gjennomført av NOVA i samarbeid med de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus). Ungdata er finansiert over Statsbudsjettet gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet. NOVA er ikke ansvarlig for Folkehelseinstituttets analyser eller fortolkninger av resultatene.

Statistikken tilsvarer tidligere indikator med navn «Fysisk inaktive - ikke standardisert».

Full tittel

Lite fysisk aktive - ikke standardisert

Identifikasjonsnummer

fysak-ungdCRUDE

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Velferdsforskingsinstituttet NOVA ved OsloMet - Storbyuniversitetet

Versjon

Ny indikator jan-2016.

Dato: 2018-02-20

Ansvarsuttalelse for versjon

Tallene i denne tabellen er ikke standardisert for kjønn, klassetrinn og tid på året for gjennomføring av undersøkelsen. Det vil si at tallene for en kommune ikke uten videre kan sammenliknes med landstall eller andre kommuner.

Dataene omfatter deltakere i Ungdata-undersøkelsen. I vurderingen av tallene, må det tas hensyn til om skolene som har gjennomført undersøkelsen, er representative for kommunen eller fylket som helhet.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Land, fylker og kommuner. Bydeler i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Kjønn

Kjønn samlet

Aldersgrupper

Ungdomsskoleelever. Ingen aldersinndeling. Ungdomsskolen omfatter 8. - 10. klassinger i alderen 13-16 år.

Tidsperioder

2012-2017

Årene oppgitt i tabellen angir tidspunkt for kommunens gjennomføring. Fylkes- og landstall er gjennomsnitt over siste aktuelle treårsperiode. Fylkes- og landstall for 2017 er for eksempel gjennomsnitt for årene 2015-2017. Unntak: Årene 2012, 2013 og 2014 har samme landstall, nemlig gjennomsnittet over perioden 2012-2014.

Årsaken til at landstall presenteres som treårige gjennomsnitt, er at de fleste kommuner gjennomfører undersøkelser hvert tredje år. De aller fleste kommuner vil derfor være representert i en treårsperiode. Dette gjør at treårige landstall er mer representative for landet som helhet enn ettårige landstall. Det samme gjelder for fylkestall.

Datatype

Statistikk basert på færre enn fire tilfeller skjules av personvernhensyn. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10, skjules også tallene av personvernhensyn. I tillegg skjules statistikk for en undergruppe dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.

Oppdateres

Tabellen oppdateres årlig. Hver kommune gjennomfører imidlertid ikke undersøkelsen hvert år.

Innsamling

Ungdata-undersøkelsene (se www.ungdata.no).

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser.

NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunene står for den praktiske gjennomføringen.

Ikke alle kommuner gjennomfører en slik undersøkelse i et gitt år.

Begrensninger

Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for normal vekst og utvikling. Det virker også positivt på den psykiske helsen, konsentrasjon og læring. Regelmessig fysisk aktivitet i ungdomsårene ser også ut til å være viktig for å skape gode vaner for resten av livet.

Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rekke plager og sykdommer som overvekt og fedme, type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager og enkelte kreftformer. Overvekt og fedme er i ferd med å bli et stort helseproblem i de fleste land, også i Norge. Erfaring viser at det for de fleste er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først har blitt overvektig. Forebygging av overvekt er derfor av stor betydning.

Følgende anbefalinger gjelder for barn og unge:
· Minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, alternativt fordelt utover uken. Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard.
· Fysisk aktivitet utover 60 minutter daglig gir ytterligere helsegevinster.
· Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.

Det er også utarbeidet egne anbefalinger for å redusere tiden vi sitter i ro.
Kilde: https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet

Relatert materiell

Folkehelserapporten: Fysisk aktivitet

Ungdata

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.