Overvekt og fedme ved sesjon 1

Beskrivelse

Andel gutter og jenter med overvekt (dvs. KMI tilsvarende 25-29,9 kg/m²), fedme (dvs. KMI tilsvarende over eller lik 30 kg/m²) eller overvekt inkludert fedme (dvs. KMI tilsvarende over eller lik 25 kg/m²), i prosent av alle som oppga høyde og vekt i den nettbaserte sesjon 1. Statistikken viser 4 års gjennomsnitt.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Fire måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Årlig antall = Årlig antall, angitt som gjennomsnitt over 4 år.
2. Andel (prosent) = Prosentandel, angitt som gjennomsnitt over 4 år.
3. Andel (prosent), standardisert = Prosentandel, angitt som gjennomsnitt over 4 år, standardisert for kjønnssammensetning.
4. Forholdstall (Norge=100), standardisert = Forhold mellom kommunens standardiserte andel og andelen på landsbasis et gitt år, angitt som gjennomsnitt over 4 år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens standardiserte andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens standardiserte andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Kroppsmasseindeks (KMI) er et uttrykk for vekt i forhold til høyde, og benyttes for å kunne måle og sammenligne helserisikoen ved blant annet overvekt i en befolkning.

WHO har satt følgende grenseverdier for å klassifisere overvekt og fedme blant voksne over 18 år ved hjelp av KMI (kg/ m²):
KMI på mellom 25 og 29,9 = overvektig
KMI på 30 og over = fedme

For barn og unge under 18 år benyttes IOTFs alders- og kjønnsspesifikke grenseverdier for å klassifisere overvekt og fedme. Disse grenseverdiene er benyttet for å beregne andel med overvekt og fedme blant 17-åringene i denne tabellen. For mer informasjon: Se lenkene i fanen Artikler, faktaark

Full tittel

Overvekt og fedme ved sesjon 1

Identifikasjonsnummer

sesjon1-KMI

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Vernepliktsverket

Versjon

Ny indikator des-2015. Har en parallell i NH.

Dato: 2018-04-26

Ansvarsuttalelse for versjon

Når det gjelder vurdering av enkeltpersoners grad av overvekt og fedme, er ikke KMI alltid like egnet fordi flere andre faktorer spiller inn. En svakhet ved KMI er for eksempel at den ikke skiller mellom fett- og muskelmasse. For helsen har det dessuten betydning hvordan fettet er fordelt på kroppen.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Landet, fylker og kommuner

Kjønn

Kjønn samlet, gutter og jenter

Aldersgrupper

17 år

Tidsperioder

2011-2014 til 2014-2017 (fire års gjennomsnitt)

Datatype

Statistikk basert på færre enn tre tilfeller skjules av personvernhensyn. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10, skjules også tallene av personvernhensyn. I tillegg skjules statistikk for en undergruppe dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i kommunen. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Dataene er basert på selvrapportert høyde og vekt oppgitt i den nettbaserte sesjon 1 til forsvaret. Ut ifra høyde og vekt er KMI beregnet. IOTFs alders- og kjønnsspesifikke grenseverdier er benyttet for å klassifisere overvekt og fedme.

Begrensninger

Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan også ha alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Det er ingen klar KMI-grense for når sykdomsrisikoen øker eller faller, overgangene er glidende.

Fysisk aktivitet, særlig dagliglivets aktiviteter, har sunket, og vi har nå et energiinntak (kaloriinntak) som ikke er tilpasset dette. I en situasjon med redusert aktivitetsnivå og stor tilgang på energitette matvarer, er det lett å utvikle overvekt. Hos den enkelte personen vil også arvelige og psykiske faktorer spille en rolle.


Kilde: https://www.fhi.no/fp/overvekt/overvekt-og-fedme-hos-voksne/

Relatert materiell

Folkehelserapporten: Overvekt og fedme

Kroppsmasseindeks (KMI) og helse

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.