Antall skjenkesteder (K)

Beskrivelse

Antall skjenkesteder i kommunen.

Landstallet er beregnet ut ifra informasjon fra de kommunene som har rapportert inn antall skjenkesteder i kommunen.
Fylkestall er ikke tilgjengelig.

Full tittel

Antall skjenkesteder (K)

Identifikasjonsnummer

Skjenkesteder

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Rapportering av kommunenes forvaltning av alkoholloven (FHI)

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Dato: 2017-12-20

Ansvarsuttalelse for versjon

Dataene inkluderer barer, diskotek, cafeer og restauranter. Andre skjenkebevillinger på steder som alders- og sykehjem, eldresentre, transportmidler, idrettsarenaer og midlertidige skjenkebevillinger i forbindelse med arrangement er ikke inkludert. Bevillinger som bare gjelder skjenking til deltakere i sluttet selskap, statlige skjenkebevillinger, ambulerende skjenkebevillinger eller bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning er heller ikke inkludert.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Kommuner. Landstallet er beregnet ut ifra informasjon fra de kommunene som har gjennomført rapporteringen.

Tidsperioder

2016

Datatype

Kommuner som ikke har gjennomført rapportering for 2016 (rapportert inn i 2017), vil mangle data.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Årlig webbasert undersøkelse der kommunene er pliktig til å svare.

Datakvalitet

Selvrapportert av kommunene.

Begrensninger

De viktigste forebyggende virkemidlene som kommunene har til rådighet for å begrense alkoholforbruket, er begrensning av antall salgs- og skjenkesteder og av salgs- og skjenketider.

Forbruket går ned og skadeomfanget reduseres dersom antall salgs- og skjenkesteder reduseres og salgs- og skjenketider innskrenkes.

Kilde: Popova et al., 2009; Babor et al., 2010; Hahn et al., 2010.

Relatert materiell

Folkehelserapporten: Alkohol og andre rusmiddel

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.