Valgdeltakelse, stortingsvalget 2017

Beskrivelse

Godkjente stemmesedler eller godkjente stemmegivninger i prosent av stemmeberettigede ved stortingsvalg i 2017. For hver kommune velges den av de to kategoriene «godkjente stemmesedler inklusiv blanke» eller «godkjente stemmegivninger (kryss i manntall)» med det høyeste antallet, som teller.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".»
To måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Andel (prosent) = Valgdeltakelsen i prosent
2. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens valgdeltakelse og valgdeltakelsen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens valgdeltakelse er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens valgdeltakelse er 13 % lavere enn landsnivået.

Stemmeberettigede: norske statsborgere som fyller 18 år eller mer i valgåret, og som har vært registrert som bosatte i Norge i løpet av de siste 10 årene.

Kommentar til endring i beregningsmetode fra november 2017:
Tidligere ble avgitte stemmer (godkjente, forkastede og blanke stemmer) benyttet som teller, mens det nå enten benyttes godkjente stemmesedler inklusiv blanke eller kryss i manntall. Valgdeltakelse beregnet etter gammel definisjon finnes for tidligere stortings- og kommune- og fylkestingsvalg, se under utgåtte tidsserier.

Full tittel

Valgdeltakelse, stortingsvalget 2017

Identifikasjonsnummer

Valgdeltakelse-stortingsvalget2017

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Valgdirektoratet

Versjon

Dato: 2018-01-10

Nøkkelord

Geografisk nivå

Land, fylke og kommune.

Aldersgrupper

18 år og over.

Tidsperioder

Stortingsvalget i 2017

Oppdateres

Hvert valgår

Innsamling

Statistikken omfatter resultater fra stortingsvalget 2017 i alle kommuner og fylker.

Det hentes inn tall for personer med stemmerett, hvor mange som stemte, forkastede stemmer, blanke stemmer og godkjente stemmer.

Stortingsvalget: Resultatene blir sendt inn via internettskjema fra fylkesvalgstyret.

Begrensninger

Valgdeltakelse kan brukes som et mål på deltakelse og engasjement i samfunnet.

Kilde:
Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet. En kunnskapsoppsummering: http://www.hioa.no/extension/hioa/design/hioa/images/nibr/files/2014-23.pdf

Sosial kapital - Teorier og perspektiver: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/316/Sosial-kapital-teorier-og-perspektiver-en-kunnskapsoversikt-med-vekt-pa-folkehelse-IS-1797.pdf

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.