Leseferdighet (B)

Beskrivelse

Andel 5. og 8. klassinger på de ulike mestringsnivåene i lesing, i prosent av alle 5./8.klassinger som tok nasjonale prøver. Kommunens tall omfatter elever som er bosatt i kommunen. Statistikken viser 3-års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder).

5.klassinger har tre mestringsnivåer der mestringsnivå 1 er lavest.
8.klassinger har fem mestringsnivåer der mestringsnivå 1 er lavest.

Med utgangspunkt i poengsum, fordeles elevene på ulike mestringsnivåer. Rutine for fastsetting av poenggrenser er endret fra og med 2014 hvor poenggrensene nå settes før gjennomføring. Tidligere har poenggrensene blitt satt etter gjennomføringen ut ifra resultatene på nasjonalt nivå.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Andel (prosent) = Prosentandel, angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder.
2. Andel (prosent), standardisert = Prosentandel, angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder, standardisert for kjønnssammensetning.
3. Forholdstall (Norge=100), standardisert = Forhold mellom kommunens standardiserte andel og andelen på landsbasis et gitt år, angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens standardiserte andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens standardiserte andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Standardiserte tall anbefales ved sammenligning mellom geografiske områder. Hensikten med standardisering for kjønn er å redusere påvirkning av ulik kjønnssammensetning når man sammenligner grupper. Metoden som er benyttet er indirekte standardisering med løpende år som referanse.

Full tittel

Leseferdighet (B)

Identifikasjonsnummer

Leseferdighet

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Utdanningsdirektoratet/ Statistisk sentralbyrå (SSB) Udir/ SSB

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Nora Heyerdahl

Distribusjonsdato

2011-10-04

Versjon

Dato: 2018-11-19

Ansvarsuttalelse for versjon

Når det gjelder sammenligning fra år til år, er det viktig å ta hensyn til at prøvene ikke er like, og at de ikke har nøyaktig samme fordeling av lette og vanskelige oppgaver.

Når det gjelder små utvalg (for eksempel en liten kommune), må det utøves forsiktighet når man sammenligner resultatene fra år til år. Her vil det kunne være stor variasjon i resultatene fra ett år til et annet, blant annet fordi elevgrunnlaget endrer seg. I tillegg vil resultatene i små utvalg i større grad påvirkes av tilfeldigheter enn ved store utvalg. All sammenligning av resultater fra ett år til et annet på lokalt nivå må derfor sees i sammenheng med det skolene ellers vet om elevene og andre forhold som har betydning for resultatene.

Nøkkelord

Land

Geografisk nivå

Landet, fylker og kommuner. Bydeler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Kjønn

Kjønn samlet

Aldersgrupper

5. klassinger og 8. klassinger

Tidsperioder

2007/08-2009/10 til 2015/16-2017/18 (3 års glidende gjennomsnitt).

Datatype

Av fare for identifisering av enkeltpersoner publiseres det ikke tall for små grupper. I praksis skjules verdier for mestringsnivå hvis følgende er tilfelle for summen av hele den treårsperioden tallet gjelder for:

a) Færre enn 10 personer i nevneren
b) Færre enn tre barn i telleren

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i kommunen. Av hensyn til statistisk utsagnskraft skjules også tidsserier der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Resultater fra nasjonale prøver fra alle offentlige og private skoler.

Begrensninger

En av skolens aller viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon. Det er også et nødvendig grunnlag for læring i de fleste fag.

Lesing er en ferdighet som kan trenes opp, men for noen barn kan det kreve ekstra ressurser eller bruk av en annen metode for å holde tritt med klassekameratene i lesing. Likevel er det sånn at noen strever med lesevansker hele livet.

Kilde: https://www.fhi.no/fp/barn-og-unge/barnehage-og-skole/fakta-om-leseferdigheter/

Relatert materiell

Fakta om leseferdigheter

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.